<?xml-stylesheet href='verify.xsl'?>
<top>
 <chapter title='The First Chapter'>
  <verse title='verse 1'>
This verse is my favorite verse.
  </verse>
 </chapter>
 <chapter title='The Second Chapter'>
 </chapter>
 <chapter name='A bad chapter'>
 </chapter>
 <verse title='A bad verse'>
 </verse>
</top>